Zadáním objednávky u společnosti Fromanteel souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami , které jsou začleněny do těchto prodejních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky Internetový obchod
Verze 1.0

Článek 1 Definice

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí následující definice:

 1. Doba na rozmyšlenou: lhůta, během níž může kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující: spotřebitel, fyzická osoba, která nejedná jménem společnosti nebo profese a která uzavírá dohodu na dálku se společností Fromanteel B.V.
 3. Den: kalendářní den
 4. Transakce na dálku: dohoda uzavřená na dálku týkající se řady produktů a služeb, jejichž povinnost dodání a nákup jsou rozloženy do určitého časového období.
 5. Trvalý nosič: jakýkoli nástroj, který umožňuje příjemci nebo společnosti Fromanteel B.V. uchovávat informace adresované jim osobně způsobem, který je přístupný budoucím odkazům, po dobu přiměřenou účelu informací a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné podobě.
 6. Fromanteel B.V., uživatel těchto všeobecných obchodních podmínek a společnost, která nabízí kupujícím produkty na dálku.
 7. Dohoda na dálku: dohoda založená na podnikově organizovaném systému prodeje produktů a služeb na dálku, včetně uzavření smlouvy pomocí jedné nebo více technik komunikace na dálku.
 8. Všeobecné obchodní podmínky: všeobecné obchodní podmínky používané společností Fromanteel B.V.
 9. Formulář pro vrácení: formulář pro vrácení, který poskytuje společnost Fromanteel B.V. a který může kupující použít, když chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy. Formulář pro vrácení zboží naleznete zde.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost kupujícího vypovědět smlouvu uzavřenou na dálku během lhůty protiplnění.
 11. Technika komunikace na dálku: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se kupující a společnost Fromanteel B.V. shromáždili na stejném místě a ve stejnou dobu.

§ 2 Korporátní identita/podnikatel

Fromanteel B.V.;
Keizersgracht 241, Amsterdam;
Telefonní číslo: +31 (0)20 8200 930 (po. - Pá od 9.00 do 17.30); E-mail: info@fromanteel.nl;
Číslo obchodní komory: 56831064;
Daňové identifikační číslo: NL852322021B01.

Článek 3 Význam

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku společnosti Fromanteel B.V. a na každou uzavřenou smlouvu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a kupujícím.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku je kupujícímu zpřístupněno znění všeobecných obchodních podmínek. Pokud to není důvodně možné, že před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku bude uvedeno, že všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí u společnosti Fromanteel B.V. a na žádost kupujícího budou tyto všeobecné obchodní podmínky zaslány kupujícímu co nejdříve bez dodatečných nákladů.
 3. Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí článek a před uzavřením smlouvy na dálku, může být text všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn kupujícímu elektronicky tak, aby jej bylo možné jednoduchým způsobem uložit na trvalý nosič. Není-li to rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde může kupující najít všeobecné obchodní podmínky elektronicky a že tyto obchodní podmínky budou na žádost kupujícího zaslány elektronicky nebo jinak kupujícímu bez dodatečných nákladů.
 4. V případě, že kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí i specifické podmínky pro výrobky a služby, platí druhý a třetí článek obdobně a v případě rozporných podmínek se kupující může odvolat na příslušné podmínky, které jsou pro kupujícího nejvýhodnější.
 5. Pokud bude jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek kdykoli prohlášeno za zcela nebo částečně neplatné nebo bude zrušeno, zůstane smlouva a ostatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek v platnosti a příslušné ustanovení bude po vzájemné dohodě okamžitě nahrazeno ustanovením, které se co nejvíce blíží rozsahu originálu.
 6. Situace, které se neřídí těmito všeobecnými podmínkami, budou muset být posouzeny v souladu s duchem těchto všeobecných podmínek.
 7. Nejistoty týkající se vysvětlení jednoho nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek musí být vysvětleny v souladu s duchem těchto všeobecných podmínek.

Článek 4 Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou platnost nebo jiné specifikace, bude to důrazně zmíněno.
 2. Nabídka je nezávazná. Společnost Fromanteel B.V. je oprávněna nabídku měnit a doplňovat.
 3. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil kupujícímu řádně posoudit výrobky/služby. Obrázky používané společností Fromanteel B.V. jsou věrnou reprezentací produktů a služeb. Zjevné chyby a omyly nejsou pro společnost Fromanteel B.V. závazné.
 4. Všechny obrázky, specifikace a podrobnosti v nabídce jsou orientační a nemohou být důvodem k náhradě škody nebo ukončení smlouvy.
 5. Obrázky produktů, jak jsou vyobrazeny na webových stránkách, jsou pravdivým vyjádřením nabízených produktů. Společnost Fromanteel B.V. nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.
 6. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo kupujícímu jasné, jaká práva a povinnosti se s nabídkou souvisejí, když ji kupující přijme. Jedná se zejména o:
  • Cena včetně daní;
  • Možné náklady na doručení;
  • způsob, jakým byla dohoda uzavřena, a potřebné podpisy;
  • Zda uplatnit právo na odstoupení od smlouvy;
  • způsob platby, dodání a plnění smlouvy;
  • Lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které společnost Fromanteel B.V. garantuje cenu;
  • výši sazby za komunikaci na dálku, jsou-li náklady na použití technologie komunikace na dálku vypočteny z jiného důvodu, než je obvyklé jízdné za komunikaci;
  • je-li smlouva po uzavření archivována, a pokud ano, jak do ní nahlédnout pro kupujícího;
  • způsob, jakým může kupující před uzavřením smlouvy zkontrolovat a případně i obnovit informace, které mu byly poskytnuty na základě smlouvy;
  • jakékoli další jazyky, včetně nizozemštiny, pro účely dohody;
  • Kodexy chování, které se na společnost Fromanteel B.V. vztahují, a způsob, jakým může kupující do kodexů chování elektronicky nahlížet;
  • Minimální doba trvání dohody uzavřené na dálku v případě transakce s délkou.

Článek 5 Dohoda

 1. Smlouva je uzavřena, s výhradou ustanovení odstavce 4, v okamžiku, kdy kupující přijme nabídku a splní podmínky.
 2. Pokud kupující nabídku elektronicky přijal, společnost Fromanteel B.V. neprodleně elektronicky potvrdí, že přijetí nabídky obdržel. Dokud společnost Fromanteel B.V. nepotvrdí přijetí, může kupující smlouvu vypovědět.
 3. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, společnost Fromanteel B.V. přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud kupující může platit elektronicky, společnost Fromanteel B.V. bude dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření.
 4. Společnost Fromanteel B.V. může v právním rámci oznámit nebo zkontrolovat, zda kupující může splnit platební závazky, a také zkontrolovat všechny důležité skutečnosti a faktory, které jsou potřebné k uzavření dohody o řádné vzdálenosti na dálku. Pokud má společnost Fromanteel B.V. na základě průzkumu dobré důvody k neuzavření smlouvy, je oprávněna odůvodnit a odmítnout objednávku/poptávku nebo může s realizací nabídky spojit zvláštní podmínky.
 5. Společnost Fromanteel B.V. zašle spolu s výrobky nebo službami následující informace, a to písemně nebo takovým způsobem, aby kupující mohl přístupným způsobem uložit údaje na trvalý nosič:
  1. Adresa společnosti, na kterou může kupující podat reklamaci;
  2. podmínky a způsob, jakým může kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, a jasné označení týkající se vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  3. Informace o poprodejních zárukách a službách;
  4. Článek 4 odstavec 3, pokud společnost Fromanteel B.V. neodeslala tyto informace již před uzavřením smlouvy;
  5. požadavky na ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu jednoho roku nebo déle nebo pokud je uzavřena na dobu neurčitou;
 6. Každá dohoda bude uzavřena za odkladné podmínky dostatečné dostupnosti dotčených produktů.

Článek 6 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Společnost Fromanteel B.V. nabízí kupujícímu možnost vrátit zakoupený zboží do 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem poté, co kupující obdrží produkt nebo předem určeného zástupce kupujícího, který je informován o společnosti Fromanteel B.V.
 2. Během lhůty na rozmyšlenou je kupující povinen zacházet s výrobkem a obalem opatrně. Výrobek vybalí nebo použije pouze do té míry, do jaké je nutné posoudit, zda si jej chce ponechat. Pokud chce uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek s veškerým příslušenstvím a – pokud je to rozumně možné – v původním stavu a obalu společnosti Fromanteel B.V. v souladu s poskytnutými přiměřenými a jasnými pokyny společnosti Fromanteel B.V.
 3. Pokud si kupující přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen o tom informovat společnost Fromanteel B.V. do 14 dnů od obdržení produktu. Oznámení kupujícím musí být provedeno prostřednictvím formuláře pro vrácení. Poté, co kupující vyjádří, že si přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, zašle výrobek zpět společnosti Fromanteel B.V. do 14 dnů od oznámení. Kupující musí prokázat, že je produkt vrácen včas, například dokladem o odeslání.
 4. Pokud kupující v rámci podmínek uvedených výše v článcích 6.2 a 6.3 neoznámil společnosti Fromanteel B.V., že si přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, resp. nevrátil výrobek společnosti Fromanteel B.V., nákup je potvrzen.

Článek 7 Náklady na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvy, nebude muset uhradit více než náklady na vrácení produktu.
 2. Pokud kupující provedl platbu, společnost Fromanteel B.V. vrátí tuto částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení nebo po vrácení zásilky. A to pouze za podmínky, že společnost Fromanteel B.V. již výrobek obdržela nebo že lze předložit nezvratný důkaz o úplném vrácení zboží.

  Upozornění: Výjimka z poplatků za odstoupení od smlouvy se vztahuje na speciální projekty "na objednávku" a projekty "předobjednávky"; v tomto dokumentu je stanoveno právo na odstoupení od platby až do konce období nákupu. Po tomto datu (dočasně) vzniká právo na odstoupení od smlouvy z důvodu výroby produktu. Kupující se mohou odvolat pouze proti právu na odstoupení od smlouvy do 30 dnů od fyzického převzetí produktu, v souladu s článkem 6 tohoto dokumentu.

Článek 8 Vyloučení Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Společnost Fromanteel B.V. může vyloučit právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, pokud je stanoveno v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že to společnost Fromanteel B.V. jasně uvedla alespoň v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
 2. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u následujících produktů:
  1. Které jsou stanoveny společností Fromanteel B.V. podle specifikací kupujícího;
  2. Že jsou svou povahou jasně osobní;
  3. Které nemohou být vráceny pro svou přirozenost;
  4. jehož cena je vázána na kolísání na finančním trhu, který společnost Fromanteel B.V. nemá žádný vliv;
  5. U audio a video nahrávek a počítačového softwaru, u kterých kupující porušil pečeť.
 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u následujících služeb:
  1. týkající se ubytování, dopravy, restaurací nebo trávení volného času v určitý den nebo v určitém období;
  2. jejichž dodávka byla zahájena s výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro zvážení;
  3. Týkající se sázek a loterií.

Článek 9 Stanovení cen

 1. Po dobu platnosti uvedenou v nabídce se ceny nabízených produktů a služeb nezvyšují, s výjimkou změn cen v důsledku změny sazeb DPH.
 2. Bez ohledu na předchozí odstavec může společnost Fromanteel B.V. nabízet produkty a služby s proměnlivými cenami, pokud tyto ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a pokud společnost Fromanteel B.V. nemá žádný vliv. Toto svázání výkyvy a skutečnost, že uvedené ceny jsou cílové, bude zmíněna u nabídky.
 3. Zvýšení cen do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze v případě, že vyplývá z právních předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení ceny od 3 měsíců od uzavření smlouvy pouze v případě, že to společnost Fromanteel B.V. stanovila a:
  1. Ty vyplývají z právních předpisů nebo ustanovení; nebo
  2. Kupující má pravomoc vypovědět smlouvu ode dne, kdy zvýšení ceny nabude účinnosti.
 5. V nabídce jsou uvedené ceny včetně DPH.
 6. Všechny ceny jsou s výhradou tiskových a tiskových chyb. Za následky tiskových a tiskových chyb nepřebíráme žádnou odpovědnost. V případě tiskových a tiskových chyb není zaměstnavatel povinen dodat výrobek jako chybnou cenu.
 7. Ceny a slevové poukazy nebo kódy.

  Slevy lze uplatnit pouze na produkty Fromanteel nabízené v našem internetovém obchodě. Slevové kódy nebo poukazy se nevztahují na produkty Fromanteel prodávané ve fyzických nebo internetových obchodech třetích stran.

  Slevové kódy nebo poukazy nelze použít jako doplněk k jakékoli jiné akci, slevovému poukazu/kódu nebo dárkové kartě. Fromanteel si vyhrazuje právo odmítnout slevový poukaz nebo kód, pokud má pocit, že jsou porušovány podmínky.

  Slevové poukazy nebo kódy také nelze použít k odečtení cen produktů prodávaných za zvláštních podmínek, jako jsou:

  • "v prodeji";
  • "Na předobjednávku".
 8. Společnost Fromanteel může i nadále vystavit zákazníkovi cenu produktu prodávaného v jedné z výše uvedených zvláštních podmínek, pokud byly takové položky zakoupeny online s použitím slevového kódu nebo poukazu z důvodu technických nesrovnalostí, chyb nebo chyb.

Článek 10 Shoda a záruky

 1. Společnost Fromanteel B.V. zajišťuje, aby výrobky a služby odpovídaly smlouvě, zajišťuje specifikace uvedené v nabídce, zajišťuje přiměřené požadavky, spolehlivost nebo užitečnost a zajišťuje k datu založení stávající právní předpisy a/nebo vládní nařízení. V případě dohody společnost Fromanteel B.V. také zajišťuje, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití.
 2. Záruka poskytnutá společností Fromanteel B.V., výrobcem nebo dovozcem nijak nemění práva a nároky, které může kupující na základě smlouvy uplatnit vůči společnosti Fromanteel B.V.
 3. Jakékoli vady nesprávně dodaných produktů budou muset být písemně oznámeny společnosti Fromanteel B.V. do 30 (třiceti) dnů od dodání. Výrobky budou muset být vráceny v původním obalu a v bezvadném stavu.
 4. Záruční doba poskytovaná společností Fromanteel BV odpovídá záruční době výrobce. Společnost Fromanteel B.V. však nikdy neodpovídá za konečnou vhodnost produktů pro každou jednotlivou aplikaci kupujícího, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace produktů.
 5. Záruka neplatí, když:
  • Kupující si dodané produkty sám opravil a/nebo upravil nebo si nechal výrobek opravit a/nebo upravit třetí stranou;
  • Dodané produkty byly vystaveny abnormálním podmínkám nebo s nimi bylo jinak zacházeno nedbale nebo s nimi bylo zacházeno v rozporu s pokyny společnosti Fromanteel B.V. nebo s obalem;
  • Nedokonalost je výsledkem viditelného opotřebení a/nebo používání výrobku. To je na základě uvážení profesionálů společnosti Fromanteel B.V.;
  • K nedokonalosti jako celku došlo kvůli vládním předpisům týkajícím se kvality použitých materiálů.

Článek 11 Dodání a provedení

 1. Společnost Fromanteel B.V. bude s maximální péčí sledovat příjem a vyřizování objednávek produktů a při posuzování žádostí o služby.
 2. Za místo dodání se považuje adresa, kterou kupující sdělil společnosti Fromanteel B.V.
 3. S ohledem na to, co je uvedeno v článku 4 všeobecných obchodních podmínek, společnost Fromanteel B.V. provede přijaté objednávky neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebyla dohodnuta delší lhůta. Pokud se dodávka zpozdí nebo pokud se dodávka nepodaří nebo ji lze uskutečnit jen částečně, je kupující o této skutečnosti informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má kupující právo odstoupit od smlouvy bez dalších nákladů a má nárok na náhradu škody.
 4. Všechny dodací podmínky jsou orientační. Společnost Fromanteel B.V. se bude snažit dodržet uvedené dodací podmínky. Kupující však nemůže z uvedených podmínek odvozovat žádná práva. Překročení dodací lhůty nezakládá objednateli nárok na žádnou formu náhrady.
 5. V případě výpovědi v souladu s předchozím odstavcem vrátí společnost Fromanteel B.V. částku, kterou kupující zaplatil, co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po ukončení.
 6. Pokud se dodání objednaného produktu jeví jako nemožné, společnost Fromanteel B.V. se bude snažit poskytnout náhradní produkt. Alespoň před dodáním bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude dodán náhradní produkt. Právo na odstoupení od smlouvy nelze vyloučit, pokud jde o náhradní výrobky. Náklady na případnou zpětnou zásilku jdou k tíži společnosti Fromanteel B.V.
 7. Riziko poškození a/nebo ztráty produktů nese společnost Fromanteel B.V. až do okamžiku dodání kupujícímu nebo předem určenému a ohlášenému zástupci společnosti Fromanteel B.V., pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud obdržíte poškozený produkt, měli byste to nahlásit e-mailem do tří dnů. Tento e-mail můžete zaslat na adresu: info@fromanteel.nl

Článek 12 Platby

 1. Není-li dohodnuto jinak, musí být dlužné částky uhrazeny kupujícím do 7 dnů od převzetí produktu. V případě dohody o poskytnutí služby začíná lhůta na rozmyšlenou běžet poté, co kupující obdrží potvrzení smlouvy.
 2. Kupující má povinnost informovat společnost Fromanteel B.V. o nepřesnostech v platebních údajích.
 3. V případě prodlení kupujícího má společnost Fromanteel B.V. s výhradou zákonných omezení právo účtovat kupujícímu přiměřené náklady, které jsou kupujícímu předem známy.

Článek 13 Reklamace

 1. Společnost Fromanteel B.V. má dostatečně zveřejněný postup pro vyřizování stížností a vyřizuje stížnosti v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být společnosti Fromanteel B.V. předložena úplně a jasně do 7 (sedmi) dnů poté, co kupující zjistil vady.
 3. Stížnosti podané společnosti Fromanteel B.V. budou zodpovězeny ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení. Pokud má reklamace předvídatelně delší dobu zpracování, společnost Fromanteel B.V. odpoví do 14 (čtrnácti) dnů na potvrzení a uvede, kdy kupující obdrží podrobnější odpověď.
 4. Stížnost nepozastavuje závazky společnosti Fromanteel B.V., pokud společnost Fromanteel B.V. písemně neuvede jinak.
 5. Pokud společnost Fromanteel B.V. vyhoví reklamaci, společnost Fromanteel B.V. podle svého uvážení rozhodne, zda budou výrobky bezplatně, s výjimkou nákladů na dopravu, vyměněny nebo opraveny.

Článek 14 Spory

 1. Nizozemské právo se vztahuje výhradně na smlouvy mezi podnikatelem a kupujícím, na jejichž základě se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Vídeňská obchodní úmluva se nepoužije.

Článek 15 Dodatečná a odlišná ustanovení

 1. Pro vysvětlení a pochopení ustanovení, která jsou obsažena v těchto všeobecných podmínkách, vede nizozemská verze těchto všeobecných podmínek.
 2. Také v případě, že se tato verze všeobecných obchodních podmínek podstatně liší od nizozemské verze všeobecných obchodních podmínek, mají přednost ustanovení obsažená v nizozemské verzi.
 3. Dodatečná nebo odlišná ustanovení oproti Všeobecným obchodním podmínkám nesmí být na újmu kupujícího a měla by být písemně zaznamenána tak, aby je kupující mohl přístupným způsobem uložit na trvalý nosič.