Ved at afgive en ordre hos Fromanteel accepterer du at være bundet af de vilkår , der er indarbejdet i disse salgsbetingelser.

Generelle vilkår og betingelser online butik
Version 1.0

Artikel 1 Definitioner

I disse generelle vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Betænkningstid: den periode, hvor køberen kan udøve fortrydelsesretten.
 2. Køber: forbrugeren, den fysiske person, der ikke handler på vegne af en virksomhed eller et erhverv, og som indgår en fjernaftale med Fromanteel B.V.
 3. Dag: kalenderdag
 4. En længdetransaktion: en fjernsalgsaftale relateret til en række produkter og tjenester, hvoraf leveringsforpligtelsen og købet er spredt over en periode.
 5. Varigt medium: ethvert instrument, der gør det muligt for modtageren eller Fromanteel B.V. at lagre oplysninger rettet personligt til dem på en måde, der er tilgængelig for fremtidig reference i en periode, der er tilstrækkelig til formålet med oplysningerne, og som tillader uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
 6. Fromanteel B.V., brugeren af disse generelle vilkår og betingelser og selskabet, der tilbyder fjernprodukter til købere.
 7. Fjernaftale: en aftale baseret på et virksomhedsorganiseret system med fjernsalg af produkter og tjenester, herunder lukning af en aftale ved hjælp af en eller flere teknikker til fjernkommunikation.
 8. Generelle vilkår og betingelser: de generelle vilkår og betingelser som brugt af Fromanteel B.V.
 9. Returformular den returformular, som Fromanteel B.V. leverer, der kan bruges af en køber, når den ønsker at udøve sin fortrydelsesret. Returformularen kan findes her.
 10. Fortrydelsesret: køberens mulighed for at opsige fjernaftalen inden for vederlagsperioden.
 11. Teknik til fjern kommunikation: et middel, der kan bruges til at lukke en aftale uden køberen og Fromanteel B.V. har samlet sig på samme sted og på samme tid.

Artikel 2 Virksomhedens identitet/iværksætter

Fromanteel Bv .;
Keizersgracht 241, Amsterdam;
Telefon: +31 (0)20 8200 930 (man. - fre. fra kl. 09.00 til 17.30) E-mail: info@fromanteel.nl;
Handelskammernummer: 56831064;
Momsregistreringsnummer: NL852322021B01.

Artikel 3 Relevans

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra Fromanteel B.V. og for enhver afsluttet fjernaftale mellem iværksætter og køber.
 2. Inden fjernaftalen indgås, stilles teksten til de generelle vilkår og betingelser til rådighed for køberen. Hvis dette med rimelighed ikke er muligt, inden fjernaftalen indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses på Fromanteel B.V., og efter anmodning fra køberen sendes disse generelle vilkår og betingelser til køberen så hurtigt som muligt uden ekstra omkostninger.
 3. Hvis fjernaftalen indgås elektronisk, uanset den foregående artikel, og inden fjernaftalen indgås, kan teksten til de generelle vilkår og betingelser stilles elektronisk til rådighed for køberen på en sådan måde, at teksten kan gemmes på en enkel måde på et varigt medium. Hvis dette med rimelighed ikke er muligt, vil det inden fjernaftalen blive indgået, vil det blive angivet, hvor køberen kan finde de generelle vilkår og betingelser elektronisk, og at disse vilkår / vilkår på købers anmodning vil blive sendt elektronisk eller på anden måde til køberen uden ekstra omkostninger.
 4. I tilfælde af at der ud over disse generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke produkt- og servicebetingelser, er den anden og tredje artikel mutatis, og i tilfælde af modstridende betingelser kan køberen appellere på de relevante betingelser, der er mest gunstige for køberen.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt erklæres helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og de øvrige bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser i kraft, og den relevante bestemmelse vil efter gensidig aftale straks blive erstattet af en bestemmelse, der nærmer sig omfanget af originalen så meget som muligt.
 6. Situationer, der ikke er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes i overensstemmelse med ånden i disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Usikkerheder vedrørende forklaringen af en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser skal forklares i overensstemmelse med ånden i disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighed eller har andre specifikationer, vil dette blive udtrykkeligt nævnt.
 2. Tilbuddet er uforpligtende. Fromanteel B.V. har ret til at ændre og ændre tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en komplet og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt købers vurdering af produkterne / tjenesterne. De billeder, der bruges af Fromanteel B.V., er sande repræsentationer af produkterne og tjenesterne. Åbenlyse fejl og fejl binder ikke Fromanteel B.V.
 4. Alle billeder, specifikationer og detaljer i tilbuddet er indikationer og kan ikke være årsag til kompensation eller opsigelse af aftalen.
 5. Billederne af produkterne som afbildet på hjemmesiden er sandfærdige repræsentationer af de tilbudte produkter. Fromanteel B.V. kan ikke garantere, at de afbildede farver nøjagtigt matcher produkternes rigtige farver.
 6. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for køber, hvilke rettigheder og forpligtelser der er relateret til tilbuddet, når det accepteres af køberen. Dette vedrører navnlig:
  • Pris inklusive afgifter;
  • Mulige leveringsomkostninger;
  • den måde, hvorpå aftalen er indgået, og de nødvendige underskrifter
  • Hvorvidt fortrydelsesretten skal anvendes;
  • Betalingsmetode, levering og opfyldelse af kontrakten;
  • Fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken Fromanteel B.V. garanterer prisen;
  • takstniveauet for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknologien beregnes på et andet grundlag end den almindelige billetpris for kommunikation
  • Hvis aftalen efter indgåelsen arkiveres, og i bekræftende fald, hvordan man konsulterer den for køberen;
  • Den måde, hvorpå køberen, inden han indgår aftalen, kan kontrollere og om nødvendigt også gendanne de oplysninger, som hem har givet i henhold til aftalen;
  • Alle andre sprog, herunder nederlandsk, for aftalen;
  • De adfærdskodekser, som Fromanteel B.V. er underlagt, og den måde, hvorpå køberen elektronisk kan konsultere adfærdskodekserne;
  • Fjernsalgsaftalens minimumsvarighed i tilfælde af en længdetransaktion.

Artikel 5 Aftalen

 1. Aftalen er afsluttet, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, i det øjeblik køberen accepterer tilbuddet og opfylder betingelserne.
 2. Hvis køberen elektronisk har accepteret tilbuddet, bekræfter Fromanteel B.V. straks elektronisk, at han har modtaget accept af tilbuddet. Så længe Fromanteel B.V. ikke har bekræftet accepten, kan køberen opsige aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil Fromanteel B.V. træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske dataoverførsel, og at han vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis køberen kan betale elektronisk, vil Fromanteel B.V. overholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Fromanteel B.V. kan underrette eller kontrollere inden for de juridiske rammer, om køberen kan opfylde betalingsforpligtelserne, og også kontrollere alle vigtige fakta og faktorer, der er nødvendige for at færdiggøre en sund afstandsaftale. Hvis Fromanteel B.V. baseret på forskning har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at motivere og afvise en ordre / anmodning, eller han kan forbinde særlige betingelser til udførelsen af tilbuddet.
 5. Fromanteel B.V. skal sende følgende oplysninger med produkterne eller tjenesterne, skrevet eller på en sådan måde, at køberen kan gemme dataene på en tilgængelig måde på et varigt medium:
  1. Virksomhedens adresse, så køberen kan indgive klager;
  2. betingelserne og måden, hvorpå køberen kan udøve fortrydelsesretten og en klar angivelse vedrørende udelukkelsen af fortrydelsesretten
  3. Oplysninger om eftersalgsgarantier og -tjenester;
  4. Artikel 4, stk. 3, medmindre Fromanteel B.V. allerede har sendt disse oplysninger inden aftalens gennemførelse;
  5. Betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på et år eller mere, eller hvis den har ubegrænset varighed;
 6. Enhver aftale vil blive indgået på den opsættende betingelse, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt disponible.

Artikel 6 Fortrydelsesret

 1. Fromanteel B.V. giver køberen mulighed for at returnere sit køb inden for 30 dage. Denne periode starter dagen efter, at køberen modtager produktet eller en forududpeget repræsentant af køberen, der er kendt for Fromanteel B.V.
 2. I afkølingsperioden skal køberen behandle produktet og emballagen omhyggeligt. Han må kun pakke produktet ud eller anvende det i det omfang, det er nødvendigt at bedømme, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han ønsker at udøve fortrydelsesretten, skal han returnere produktet med alt tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i den originale konditionering og emballage til Fromanteel B.V. i overensstemmelse med de leverede rimelige og klare instruktioner fra Fromanteel B.V.
 3. Hvis køberen ønsker at bruge sin fortrydelsesret, er køberen forpligtet til at underrette Fromanteel B.V. herom inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Købers meddelelse skal ske via returformularen. Efter at køberen har udtrykt, at den ønsker at bruge sin fortrydelsesret, skal køberen sende produktet tilbage til Fromanteel B.V. inden for 14 dage efter meddelelsen. Køberen skal bevise, at produktet returneres til tiden, for eksempel gennem et bevis for forsendelse.
 4. Hvis køberen ikke inden for de ovenfor nævnte vilkår under artikel 6.2 og 6.3 har meddelt Fromanteel B.V., at den ønsker at bruge sin fortrydelsesret hhv. ikke har returneret produktet til Fromanteel B.V., er købet etableret.

Artikel 7 Omkostninger ved tilbagetrækning

 1. Hvis køberen udfører fortrydelsesretten, skal han ikke betale mere end omkostningerne ved returnering af produktet.
 2. Hvis køberen har foretaget en betaling, skal Fromanteel B.V. tilbagebetale dette beløb så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter ophævelsen eller efter returforsendelsen. Dette kun under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget af Fromanteel B.V., eller at der kan indsendes afgørende bevis for den komplette returforsendelse.

  Bemærk: En undtagelse fra udbetalingsomkostningerne er lavet til særlige 'made-to-order' projekter og 'forudbestillede' projekter; heri ligger retten til tilbagetrækning af betaling indtil slutningen af købsperioden. Efter denne dato gælder fortrydelsesretten (midlertidigt) på grund af fremstillingen af produktet. Købere kan kun appellere til fortrydelsesretten inden for 30 dage efter den fysiske modtagelse af produktet, i overensstemmelse med artikel 6 i dette dokument.

Artikel 8 Udelukkelse Fortrydelsesret

 1. Fromanteel B.V. kan udelukke købers fortrydelsesret i det omfang, det er fastsat i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis Fromanteel B.V. klart har nævnt dette i det mindste i tiden før aftalens indgåelse.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for følgende produkter:
  1. Som er etableret af Fromanteel B.V. i henhold til køberens specifikationer;
  2. At de klart er af personlig karakter;
  3. Som ikke kan returneres på grund af deres art;
  4. Hvis pris er bundet til udsving på det finansielle marked, som Fromanteel B.V. ikke har nogen indflydelse på;
  5. For lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor køberen har brudt forseglingen.
 3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for følgende tjenester:
  1. Vedrørende logi, transport, restauranter eller at tilbringe fritid på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. Hvis levering er påbegyndt med købers udtrykkelige samtykke, inden vederlagsperioden er udløbet;
  3. Vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 9 Prissætning

 1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, hæves priserne på de tilbudte produkter og tjenester ikke, bortset fra prisændringer på grund af ændrede momssatser.
 2. Uanset det foregående afsnit kan Fromanteel B.V. tilbyde produkter og tjenester med variable priser, når disse priser er udsat for udsving på det finansielle marked, og hvor Fromanteel B.V. ikke har nogen indflydelse. Denne binding til udsving og det faktum, at de nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt med tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse kun, hvis Fromanteel B.V. har fastsat dette og:
  1. Disse er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
  2. Køber har kompetence til at opsige aftalen fra den dag, prisstigningen træder i kraft.
 5. De i tilbuddet nævnte priser inkluderer moms.
 6. Alle priser er med forbehold for tryk- og trykfejl. For konsekvenser af presse- og trykfejl påtager sig intet ansvar. Ved presse- og trykfejl er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at levere varen som fejlagtig pris.
 7. Prissætning & rabatkupon eller koder.

  Rabatter kan kun anvendes på Fromanteel produkter, der tilbydes i vores online butik. Rabatkoder eller værdikuponer gælder ikke for Fromanteel produkter, der sælges i tredjeparts fysiske butikker eller onlinebutikker.

  Rabatkoder eller værdikuponer kan ikke bruges ud over andre kampagner, rabatkuponer/koder eller gavekort. Fromanteel forbeholder sig ret til at afvise rabatkuponen eller koden, hvis det føles, at vilkårene og betingelserne overtrædes.

  Rabatkuponer eller koder kan heller ikke bruges til at fratrække priser på produkter, der sælges under særlige forhold, såsom:

  • »til salg«
  • »ved forudbestilling«.
 8. Fromanteel kan stadig udstede prisen på det produkt, der sælges i en af ovennævnte særlige betingelser til kunden, hvis sådanne varer er købt online ved brug af en rabatkode eller kupon på grund af tekniske uregelmæssigheder, fejl eller fejl.

Artikel 10 Overensstemmelse og garantier

 1. Fromanteel B.V. sikrer, at produkterne og tjenesterne lever op til aftalen, sikrer de i tilbuddet nævnte specifikationer, sikrer rimelige krav, soliditet og eller anvendelighed og sikrer på datoen for oprettelsen de eksisterende lovbestemmelser og / eller statslige regler. Hvis det er aftalt, sikrer Fromanteel B.V. også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En garanti fra Fromanteel B.V., producent eller importør ændrer ikke de rettigheder og krav, som køberen i henhold til aftalen kan gøre gældende mod Fromanteel B.V.
 3. Eventuelle mangler ved forkert leverede produkter skal meddeles skriftligt til Fromanteel B.V. inden for 30 (tredive) dage efter levering. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i perfekt stand.
 4. Garantiperioden som angivet af Fromanteel B.V. svarer til producentens garantiperiode. Fromanteel B.V. er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til hver enkelt applikation af køberen eller for rådgivning om brug eller anvendelse af produkterne.
 5. Garantien gælder ikke, når:
  • Køber har selv repareret og/eller tilpasset de leverede produkter eller ladet tredjemand reparere og/eller tilpasse produktet;
  • De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet håndteret skødesløst eller er blevet håndteret i strid med instruktionerne fra Fromanteel B.V. eller emballage;
  • Ufuldkommenheden er resultatet af synligt slid og / eller brug af produktet. Dette efter skøn fra fagfolk fra Fromanteel B.V.;
  • Ufuldkommenheden som helhed er opstået på grund af regler fastsat af regeringen vedrørende kvaliteten af de anvendte materialer.

Artikel 11 Levering og udførelse

 1. Fromanteel B.V. skal med største omhu observere modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om tjenester.
 2. Den adresse, som køberen har oplyst til Fromanteel B.V., anses for at være leveringsstedet.
 3. Under hensyntagen til det, der er angivet i artikel 4 i de generelle vilkår og betingelser, skal Fromanteel B.V. udføre de accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en længere periode. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en levering ikke eller delvist kan gennemføres, underrettes køber herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har køberen ret til at opsige aftalen uden yderligere omkostninger, og han har ret til erstatning.
 4. Alle leveringsbetingelser er indikationer. Fromanteel B.V. vil bestræbe sig på at opfylde leveringsbetingelserne som angivet. Køberen kan dog ikke udlede nogen rettigheder til de nævnte vilkår. Overskridelse af en leveringsperiode berettiger ikke køberen til nogen form for kompensation.
 5. I tilfælde af opsigelse i overensstemmelse med foregående afsnit tilbagebetaler Fromanteel B.V. det beløb, som køberen har betalt, så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter opsigelsen.
 6. Hvis levering af et bestilt produkt synes at være umuligt, skal Fromanteel B.V. stræbe efter at stille et erstatningsprodukt til rådighed. I det mindste før leveringen vil det blive nævnt på en klar og forståelig måde, at et erstatningsprodukt vil blive leveret. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes med hensyn til erstatningsprodukter. Omkostningerne ved en mulig returforsendelse kommer på bekostning af Fromanteel B.V.
 7. Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler hos Fromanteel B.V. indtil leveringstidspunktet hos køberen eller en forududpeget og en annonceret repræsentant til Fromanteel B.V., medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Hvis du modtager et beskadiget produkt, skal du rapportere dette via e-mail inden for tre dage. Du kan sende denne e-mail til: info@fromanteel.nl

Artikel 12 Betalinger

 1. Medmindre andet er aftalt, skal de skyldige beløb betales af køberen inden for 7 dage efter modtagelse af produktet. I tilfælde af en aftale om at levere en tjeneste starter afkølingsperioden, efter at køberen har modtaget bekræftelsen af aftalen.
 2. Køberen har pligt til at underrette Fromanteel B.V. om unøjagtigheder i betalingsoplysningerne.
 3. I tilfælde af misligholdelse fra køberens side har Fromanteel B.V. med forbehold af juridiske begrænsninger ret til at opkræve de rimelige omkostninger, der er foretaget, kendt for køberen på forhånd.

Artikel 13 Klager

 1. Fromanteel B.V. har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i henhold til denne klageprocedure.
 2. Klager over gennemførelsen af aftalen skal indsendes fuldstændigt og tydeligt til Fromanteel B.V. inden for 7 (syv) dage efter, at køberen har observeret manglerne.
 3. De klager, der indsendes til Fromanteel B.V., vil blive besvaret inden for en periode på 14 (fjorten) dage fra modtagelsesdagen. Hvis en klage har en forudsigelig længere behandlingstid, vil Fromanteel B.V. inden for 14 (fjorten) dage besvare en bekræftelse og en indikation af, hvornår køberen vil modtage et mere detaljeret svar.
 4. En klage suspenderer ikke forpligtelserne fra Fromanteel B.V., medmindre Fromanteel B.V. har angivet andet skriftligt.
 5. Hvis Fromanteel B.V. opretholder en klage, skal Fromanteel B.V. efter eget valg beslutte, om produkterne skal være gratis, eksklusive forsendelsesomkostninger, udskiftes eller repareres.

Artikel 14 Tvister

 1. Hollandsk lov gælder udelukkende for aftaler mellem iværksætter og køber, hvorefter disse generelle vilkår og betingelser er relateret til.
 2. Wienersalgskonventionen finder ikke anvendelse.

Artikel 15 Yderligere og forskellige bestemmelser

 1. For forklaring og forståelse af bestemmelserne som inkluderet i disse generelle vilkår og betingelser er den hollandske version af disse generelle vilkår og betingelser førende.
 2. Også hvis denne version af de generelle vilkår og betingelser adskiller sig væsentligt fra den hollandske version af de generelle vilkår og betingelser, vil bestemmelserne som inkluderet i den hollandske version have forrang.
 3. Yderligere eller forskellige bestemmelser i forhold til de generelle vilkår og betingelser må ikke være til skade for køberen og bør registreres skriftligt på en sådan måde, at køberen kan gemme disse på en tilgængelig måde på et varigt medium.